آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:21/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 11,690 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,690 تعداد خريدار: 16 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,690 حجم معامله: 7,962 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,690 جمع معامله: 93,075,780 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران- صورتهاي مالي 1390/06/31 (شركت بازرسي مهندسي ايران) 21/01/1391
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 19/01/1391
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 16/01/1391
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 05/01/1391
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 17/08/1390 23/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com